Stavební inženýring

Realizace Vašeho stavebního záměru od A do Z.

 • Development
 • Zastupování stavebníků ve stavebním řízení
 • Příprava výběrových řízení na zhotovitele staveb
 • Posouzení BAT technologií
 • Autorský dozor projektanta (AD GP)
 • Technický dozor investora (TDI)
 • Nezávislá supervize staveb
 • Realizace všech druhů staveb na klíč
 • Zajištění jednotlivých subdodávek
 • Technologické postupy stavebních prací
 • Výkazy výměr a položkové rozpočty staveb
 • Kontrola časového harmonogramu a finančního čerpání rozpočtů
 • Komplexní vyzkoušení a zkušební provoz staveb
 • Přejímka staveb a zajištění kolaudace
 • Technické a ekonomické vyhodnocení staveb
 • Spolupráce při uplatňování práv a závazků stavebníků
 • Reklama a marketing
 • Odborné ekologické služby

Projektová činnost

Projektové dokumentace včetně dalších nutných dokladů.

 • Výběr vhodných lokalit pro Vaše záměry
 • Zajištění pozemků včetně geodetického zaměření a vkladu do KN
 • Projektové studie, podnikatelské záměry
 • Oznámení dle zák. č. 100/2001 Sb. (E.I.A.)
 • Vynětí pozemků ze ZPF
 • Projekty pro územní rozhodnutí (DÚR)
 • Studie proveditelnosti
 • Projekty pro stavební povolení (DSP)
 • Projekty pro provádění stavby (DPS)
 • Návrhy ochranných pásem
 • Provozní, manipulační a havarijní plány
 • Plány kontrolních prohlídek staveb
 • Dokumentace skutečného provedení staveb
 • Pasportizace staveb
 • Plány udržovacích prací
 • Dokumentace bouracích prací

Profesionalita + zkušenost + praxe + odborné zázemí = Vaše spokojenost
Pojištění odpovědnosti u ČSOB pojišťovny
Práce dle Výkonového a honorářového řádu ČKAIT

Neváhejte mě kontaktovat.