Projektová činnost

Projektové dokumentace včetně dalších nutných dokladů.

 • Výběr vhodných lokalit pro Vaše záměry
 • Zajištění pozemků včetně geodetického zaměření a vkladu do KN
 • Projektové studie, podnikatelské záměry
 • Oznámení dle zák. č. 100/2001 Sb. (E.I.A.)
 • Vynětí pozemků ze ZPF
 • Projekty pro územní rozhodnutí (DÚR)
 • Studie proveditelnosti
 • Projekty pro stavební povolení (DSP)
 • Projekty pro provádění stavby (DPS)
 • Návrhy ochranných pásem
 • Provozní, manipulační a havarijní plány
 • Plány kontrolních prohlídek staveb
 • Dokumentace skutečného provedení staveb
 • Pasportizace staveb
 • Plány udržovacích prací
 • Dokumentace bouracích prací

Profesionalita + zkušenost + praxe + odborné zázemí = Vaše spokojenost
Pojištění odpovědnosti u ČSOB pojišťovny
Práce dle Výkonového a honorářového řádu ČKAIT

Neváhejte mě kontaktovat.