Stavební inženýring

Stavební inženýring

Konzultace, správní řízení, realizace, ..

Více informací

Projektová činnost

Projektová činnost

Studie, projekty, oznámení EIA, ..

Více informací

Reference

Reference

Seznam realizovaných projektů, ..
Více informací

Realizace staveb

Technický dozor

Projekty

Supervize staveb

Zastupování stavebníků

Nabídka komplexních služeb

 • “Zastupování stavebníků ve stavebním řízení.”

  Ing. Luboš Beták
  , Autorizovaný inženýr
 • “Příprava výběrových řízení na zhotovitele staveb.”

  Ing. Luboš Beták
  , Autorizovaný inženýr
 • “Posouzení BAT technologií.”

  Ing. Luboš Beták
  , Autorizovaný inženýr
 • “Autorský dozor projektanta (AD GP).”

  Ing. Luboš Beták
  , Autorizovaný inženýr
 • “Technický dozor investora (TDI).”

  Ing. Luboš Beták
  , Autorizovaný inženýr
 • “Nezávislá supervize staveb.”

  Ing. Luboš Beták
  , Autorizovaný inženýr
 • “Realizace všech druhů staveb na klíč.”

  Ing. Luboš Beták
  , Autorizovaný inženýr
 • “Zajištění jednotlivých subdodávek.”

  Ing. Luboš Beták
  , Autorizovaný inženýr
 • “Technologické postupy stavebních prací.”

  Ing. Luboš Beták
  , Autorizovaný inženýr
 • “Výkazy výměr a položkové rozpočty staveb.”

  Ing. Luboš Beták
  , Autorizovaný inženýr
 • “Kontrola časového harmonogramu a finančního čerpání rozpočtů.”

  Ing. Luboš Beták
  , Autorizovaný inženýr
 • “Komplexní vyzkoušení a zkušební provoz staveb.”

  Ing. Luboš Beták
  , Autorizovaný inženýr
 • “Přejímka staveb a zajištění kolaudace.”

  Ing. Luboš Beták
  , Autorizovaný inženýr
 • “Technické a ekonomické vyhodnocení staveb.”

  Ing. Luboš Beták
  , Autorizovaný inženýr
 • “Spolupráce při uplatňování práv a závazků stavebníků.”

  Ing. Luboš Beták
  , Autorizovaný inženýr
 • “Reklama a marketing.”

  Ing. Luboš Beták
  , Autorizovaný inženýr
 • “Odborné ekologické služby.”

  Ing. Luboš Beták
  , Autorizovaný inženýr
 • “Výběr vhodných lokalit pro Vaše záměry.”

  Ing. Luboš Beták
  , Autorizovaný inženýr
 • “Zajištění pozemků včetně geodetického zaměření a vkladu do KN.”

  Ing. Luboš Beták
  , Autorizovaný inženýr
 • “Projektové studie, podnikatelské záměry.”

  Ing. Luboš Beták
  , Autorizovaný inženýr
 • “Oznámení dle zák. č. 100/2001 Sb. (E.I.A.).”

  Ing. Luboš Beták
  , Autorizovaný inženýr
 • “Vynětí pozemků ze ZPF.”

  Ing. Luboš Beták
  , Autorizovaný inženýr
 • “Projekty pro územní rozhodnutí (DÚR).”

  Ing. Luboš Beták
  , Autorizovaný inženýr
 • “Studie proveditelnosti.”

  Ing. Luboš Beták
  , Autorizovaný inženýr
 • “Projekty pro stavební povolení (DSP).”

  Ing. Luboš Beták
  , Autorizovaný inženýr
 • “Projekty pro provádění stavby (DPS).”

  Ing. Luboš Beták
  , Autorizovaný inženýr
 • “Návrhy ochranných pásem.”

  Ing. Luboš Beták
  , Autorizovaný inženýr
 • “Provozní, manipulační a havarijní plány.”

  Ing. Luboš Beták
  , Autorizovaný inženýr
 • “Plány kontrolních prohlídek staveb.”

  Ing. Luboš Beták
  , Autorizovaný inženýr
 • “Dokumentace skutečného provedení staveb.”

  Ing. Luboš Beták
  , Autorizovaný inženýr
 • “Dokumentace bouracích prací.”

  Ing. Luboš Beták
  , Autorizovaný inženýr
 • “Plány udržovacích prací.”

  Ing. Luboš Beták
  , Autorizovaný inženýr
 • “Pasportizace staveb.”

  Ing. Luboš Beták
  , Autorizovaný inženýr

Realizace staveb, technický dozor, projekty, supervize staveb, zastupování stavebníků, soudní znalec